ข้อพระคัมภีร์ : มาระโก 5:21-43
Download บทเรียน : บทที่ 5 พระเยซูรักษาลูกสาวของไยรัส