ข้อพระคัมภีร์ : มาระโก 1:1-8, ลูกา3:1-18
ข้อท่องจำ : ยอห์น 20:31 “…พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า…”
Download บทเรียน : บทที่ 3 ยอห์นบอกเกี่ยวกับพระเยซู