ข้อพระคัมภีร์ : ลูกา5:1-11 , มัทธิว 9:9, 10:1-4
ข้อท่องจำ : ยอห์น 20:31 “…พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า…”
Download บทเรียน : บทที่ 4 เปโตรพบพระเยซู