ข้อพระคัมภีร์ : ลูกา 2:21-39
ข้อท่องจำ : ยอห์น 20:31 “…พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า…”
Download บทเรียน : บทที่ 1 สิเมโอนและฮันนาห์ได้เห็นพระเยซู