คริสตจักรเด็ก | Children Church

คริสตจักรเด็กพันธกิจเชียงใหม่ เราให้การดูแลและพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ
ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณดังนี้

 • ด้านร่างกาย ได้จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ในโอกาสพิเศษ เช่น วันเด็ก หรือวันหยุดพิเศษต่าง ๆ
 • ด้านจิตใจ ได้สนับสนุนให้เด็กรู้จักการแสดงความรัก ผ่านกิจกรรมพิเศษ และการอบรมให้ความรู้เสริม เช่น การสอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและดนตรี
 • ส่วนในด้านจิตวิญญาณ ช่วงเช้าวันอาทิตย์มีอาสาสมัคร ครูที่คอยสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กในแต่ละชั้นดังนี้
  1. ชั้นเด็กอ่อนและเด็กเล็ก
   คือเด็กที่อยู่ชั้นเนิสเซอรี่และชั้นอนุบาล ชั้นนี้ผู้ปกครองจะมีส่วนดูแลลูก ๆ ร่วมกับคุณครูอาสาสมัครด้วย
  2. ชั้นเด็กกลาง
   คือเด็กที่อยู่ในชั้นระดับประถมต้น ป.1-ป.3
  3. ชั้นเด็กโต
   คือเด็กที่อยู่ในชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6
  4. ชั้นภาษาอังกฤษ
   คือเด็ก ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะมีอาสาสมัครที่เป็นมิชชันนารีมาสอนพระคัมภีร์และทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ