ข้อพระคัมภีร์ : ลูกา 2:41-52
ข้อท่องจำ : ยอห์น 20:31 “…พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า…”
Download บทเรียน : บทที่ 2 พระเยซูอยู่ไหน