ข้อพระคัมภีร์ : ลูกา 17:11-19
Download บทเรียน : บทที่ 4 พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน 10 คน