ข้อพระคัมภีร์ : มาระโก 6:30-43, ยอห์น 6:1-15
ข้อท่องจำ : สดุดี 86:10 “เพราะพระองค์ใหญ่ยิ่งและทรงกระทำการอัศจรรย์ พระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้า”
Download บทเรียน : บทที่ 5 พระเยซูเลี้ยงอาหารคน 5,000 คน