ข้อพระคัมภีร์ : ลูกา 13:10-17
Download บทเรียน : บทที่ 3 พระเยซูรักษาหญิงหลังโกง