ข้อพระคัมภีร์ : ยอห์น 4:46-53
Download บทเรียน : บทที่ 1 พระเยซูรักษาลูกข้าราชการ