ข้อพระคัมภีร์ : มาระโก 2:1-12
Download บทเรียน : บทที่ 2 พระเยซูรักษาชายที่เดินไม่ได้